2

1- فروع دين جزء كدام يك ازحقوق هستند؟

1. حق الناس            2. حق النفس              3. حق الله               4. همه موارد                                                                                       

2- كدام موارد به ترتيب حق الله هستند؟

 1. نماز حق همسايه                      3 – امربه معروف - جهاد

 2. دزدي - خمس                          4- حق همسايه – حق مشتري وارباب رجوع    

3 – كدام موارد به ترتيب : حق الله ،‌حق الناس، حق النفس را بيان مي كند؟                     

1. خمس – حق گوش – حق همسايه                   2. حج – حق ارباب رجوع – حق چشم

3. زكات – حج – تولي                                    4. حق چشم – حق زكات – حق خمس

4- ( حق زبان – دزدي – تولي ) جزء كدام يك ازاصول هستند؟                                  

1. حق الله – حق الناس – حق النفس                 2. حق الناس – حق النفس – حق الله

3- حق النفس – حق الله – حق النفس               4- حق النفس – حق الناس – حق الله

5- حق گوش وزبان جزء كدام يك ازحقوق هستند؟                                                

1. حق الله – حق النفس        3.  حق النفس – حق الله     2. حق الناس – حق الله      4. حق النفس – حق الناس

6 – براداي كدام يك ازحقوق بيشترتاكيد شده است ؟                                            

1. حق الناس             2. حق الله               3. حق النفس                  4. حق تزكيه نفس

7- ريشه شبه دكترسروش درباره حق وتكليف ازكدام فرقه است:                              

1. وهابيت             2. سوفييت ها           3. بهائيت           4. فرقه 3 امامي

8 – كدام يك ازموارد زيرجزء اقسام تكليف نيست؟                                               

  1. تكليف انسان نسبت به خدا                             2. تكليف انسان نسبت به خود

3. تكليف انسان نسبت به اموال خود                     4. تكليف انسان نسبت به ديگران

 

9- كدام يك نادرست است؟                                                                            

1. خداوند به انسان تكليف داده است.                        2. انسان نسبت به خود حق دارد.

3. خداوند نسبت به انسان هيچ حق ندارد.                 4. انسان نسبت به ديگران تكليف دارد.

10- مهمترين حق درعالم كه قابل گذشت نيست؟                                                     

1. حق الله               2. حق النفس             3. حق الناس                     4. حق روح

11- كدام يك درست مي باشد؟                                                                           

1. حق وتكليف رابطه عكس دارند.                        2. حق وتكليف رابطه مستقيم دارند.

3. اداي تكليف را حق گويند.                              4. هيچ كدام

12 – كدام گزينه ازشبهات سوفيت ها نمي باشد؟                                                   

1. هيچ قيد دردنيا وجود ندارد واگرهم باشد قابل شناخت نيست.

2. هيچ قيد دردنيا وجود ندارد  واگرهم باشد قابل انتقال مي باشد.

3. هيچ قيددردنيا وجود ندارد واگرهم باشد قابل انتقال نمي باشد.                4. هيچ كدام

13- آراستگي انسان به حفظ چه چيزي است؟

الف) چشم              ب) گوش                 ج) زبان            د) دست وپاها

14- مهمترين راه اخلاق نيك چيست ؟

الف) چشم               ب) گوش                ج) زبان             د) دست وپاها

15- اگرانسان وقتي دچارگرسنگي وتشنگي شد شكم را ضبط ننمايد دچارچه عواقبي بطورغيرمستقيم مي شود؟

الف) آشوبيدن شكم     ب) گرفتارعقوبت آخرت شدن         ج) بازماندن ازهركارنيك         د) كسالت آوردن

16-  كدام توصيف درست نيست ؟

الف) چشم – دروازه ي دل       ب) چشم – آراستگي انسان      ج) گوش – محل عبرت     د) چشم – محل عبرت                  

17- مهمترين حق استاد چيست ؟

الف) حمد او       ب) خوب گوش دادن به او     ج) روكردن به او       د) تعظيم واحترام مجلس او

18- اگردردنيا چيزي درخود ديديم كه خوشمان آمد آن را ازچه كسي بدانيم؟

الف) استاد        ب) پدر            ج) مادر            د) خود فرد

19- مهمترين كسي كه دردنيا عاقبتش وابسته به انسان واعمالش است كدام است؟

الف) پدرومادر             ب) همسايه           ج) فرزندان          د) برادر

20-  موارد زيربه ترتيب ازحقوق چه كساني است؟

وارسي نكردن عيوب – عزت مندي او – راهنمايي وپرورش – حسد مبردن

الف) همسايه – برادر – فرزندان – همسايه                 ب) برادر – پدرومادر- فرزندان – برادر

ج ) برادر – مادر – برادر – همسايه                         د) همسايه – پدر – فرزندان – برادر

21- اداي درست حق ا... باعث چه چيزي مي شود؟

الف) جلوگيري ازظلم به نفس          ب) جلوگيري ازظلم به ناس         ج) تكامل انسان             د) الف وب                                      

22- هرحق الناسي ... است .

الف) حق النفس                   ب) حق ا...                  ج) حق الناس                 د) هيچكدام

23- تضييع حق ديگران چه پيامدي درپي دارد؟

الف) كندي روند تكامل انسان                        ب) جلوگيري ازتحقق آفرينش

ج ) جلوگيري ازسعادت انسان                       د ) الف و ب

24- مهمترين حق انسان بعنوان انسان كه يك رابطه ي كلي دارد كدام است؟

الف) ظرفيت علمي      ب) وجدان اخلاقي      ج) حق برخورداري ازنعمت ها       د) هيچكدام

25- آيه مباركه كه مضمون آن به قرارزيراست به كدام وجه انسان اشاره دارد؟

" تمام اسماء رابه انسان آموختيم "

الف) وجدان كاري        ب) تسلط برمسائل معنوي انسان      ج) ظرفيت علمي انسان           د) هيچكدام

26- قسمتي ازآيات قرآن كه درآن اشاره به سوگند نفس انسان واعتدال كارانسان شده است به كدام ويژگي انسان اشاره دارد؟

الف) وجدان اخلاقي      ب) پرستش متعادل        ج) آرامش باياد خدا     د) حكومت كردن انسان

27- طبق ويژگي هايي كه يك انسان دارد، انسان امانتدار.... است.

الف) خدا            ب) انسان وجهان وخدا        ج) انسان وموجودات ديگر        د) گزينه ي 2و3

28 – آيه ي شريفه ي " يا ايتها النفس ... " اشاره به كدام ويژگي انسان دارد؟

الف) خيزش اودرگناه         ب) مسائل فرامادي ( معنوي)        ج ) وجدان اخلاقي            د ) پرستش خدا

29- بنيادي ترين واساسي ترين حق بشركه پايه واساس تمام حقوق است ، كدام است؟

الف) آزادي مطلق             ب) آزادي نسبي          ج) امنيت درزندگي               د) حيات

30- قرآن براي آدمي دوحيات نام برده ،‌ آنها كدامند؟

الف) مادي – معنوي        ب) اجتماعي – معنوي          ج) مادي – جسماني          د) جسماني – معنوي

31- ازنظرامام سجاد حق النفس يعني چه؟

الف) يعني به بدن خود سختي دهيم تا تهذيب شود

ب ) يعني به بدن خود آسايش دهيم وموجب رنجش آن نشويم

ج ) ازاعضاي بدن خود براي رسيدن به كمال استفاده كنيم                     د ) همه ي موارد

32- تفاوت دربخشايش حق ا... وحق الناس درچيست ؟

الف ) حق ا... باتوجه بخشيده نمي شود بايد حتما" حق ا... به جاآورده شود تابخشيده شود

ب ) حق ا... باتوجه بخشيده مي شود ونيازي به اداي حقوق ازدست رفته ندارد

ج ) حق الناس با توبه بخشيده نمي شود وحتما" بايد حق مردم اداشود

د ) حق الناس با توبه بخشيده مي شود ونيازي به اداي حق مردم نيست

33- كداميك ازافتراقات وتضادهاي حقوق بشرغربي با حقوق بشراسلامي نمي باشد؟

الف) برابري درحقوق          ب) شناسائي حق مالكيت ادبي        ج) كرامت وحيثيت     د) منشا قدرت حكومت

34- ماده 1 اعلاميه حقوق بشراسلامي درواقع عدم تبعيض در........... رامورد تصريح قرارداده است . در.............. را.

الف) برخورداري حقوق – تحمل تكليف                            ب) تحمل تكليف – برخورداري ازحقوق

ج) امور معنوي – امورمادي                                           د) امور مادي – امورمعنوي

35- درحقوق بشرغربي اساس ومنشاء قدرت حكومت ........................ است امادرحقوق بشراسلامي حكومت امانتي است كه ........................ درآن شديدا" ممنوع است.

الف) اراده مردم به استبداد وسوء استفاده                ب) اراده خداوند – اراده مردم

ج ) اراده مردم – اراده مردم                               د ) اراده خداوند – نوانديشي

36- كداميك ازمواردي است كه جزء مواردي كه درحقوق بشراسلامي قيد شده امادرحقوق بشرغربي مسكوت مانده است نمي باشد؟

الف) حق عقل وكرامت ناشي ازعمل وعقيده       ب) حق جنين     ج) ممنوعيت برده داري

د) حرمت اقدام به كاري يا پناه بردن به وسيله اي كه باعث نابودي بشرشود.

37- اعلاميه حقوق بشراسلامي درماده خود مي گويد : "  

1- درحيثيت انساني زن بامرد....... و......... وداراي شخصيت مدني وذمه مالي مستقل ........

2- داراي نفقه خانواده ومسئوليت نگهداري آن ازوظائف ........................ است.

الف) برابراست / است / مرد                      ب) برابراست / است / زن 

 ج) برابرنيست / نيست / مرد وزن              د)برابرنيست / است / مردوزن

38- امام علي بابيان بحث ......................... درنهايت به ........................... معتقدبود.

الف) جبر- اختيارواراده     ب) امروبين امرين– جبر      ج) امربين امرين– اختيارواراده      د) جبر– اختيارتوام با جبر

39- امام علي (ع) درديدگاه خوددرمورد آزادي به كداميك ازموارد زيرمعتقد بودند

الف) قضا وقدرخداوند دراعمال ورفتارروزمره كاملا" موثراست.       ب) قضا وقدرخداوند باعث ثواب وعقاب مي شود.

ج) قضا وقدرخداوند دراعمال ورفتارروزمره بي تاثيراست .           د) انسان ها درتمام اعمال ورفتارزندگي خود آزادند .

40- كداميك ازگزينه هاي زيردرست است؟

الف) انسانها آزاد متولد مي شوند ولي آزادگي را ازابتدا نداشته اند.

ب ) انسان آزاد وآزاده متولد مي شود وهردو جزء تفكيك ناپذيروجود آن هاست.

ج ) انسان نمي تواند آزادي خودش راسلب كند.                  د ) آزادي قابل نابودي كامل است.

41- كداميك ازديدگاه هاي امام علي (ع) درباره اهداف آزادي نيست؟

الف) ايجاد شفافيت وبرطرف كردن ابهام دركشف افراد لايق              ب ) آزادي مطلق فردي درهمه امور

ج ) شكوفائي استعدادهاي بي نهايت                                           د ) دستيابي به غايت اهداف متعالي

42- درتفكيك بين آزادي وآزادگي ازديدگاه امام علي آزادي به ............ ارتباط دارد وآزادگي به........... مربوط مي شود.

الف) اعمال ظاهرانسان – عزت نفس انسان       ب) عزت نفس – اعمال ظاهر  

ج ) كرامت انسان – عزت نفس                     د ) اعمال ظاهر – كرامت انسان                  

43- درديدگاه امام علي (ع) درمورد حوزه خصوصي كدام مورد غلط است؟

الف) هركسي مي تواند ظاهرخودرا آنگونه كه دوست دارد بيارايد.

 ب ) هركسي مي تواند – درچهارچوب عرف جامعه – ظاهرخودرا آنگونه كه دوست دارد بيارايد

ج  ) هركسي مي تواند درحوزه خصوصي اش آنگونه كه دوست دارد عمل كند                د) گزينه 1و3

44- ازديدگاه غرب آزادي مشروط به چه مواردي است؟

الف) رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي         ب ) ازداشتن عقايد خود بيم وترسي نداشته باشيم

ج) مستقل ازمقاصد واصول ملل متحداست    د ) هرفرد دراستفاده ازآزادي هاي خود تابع هيچ محدوديتي نيست .

45- اعمال حق آزادي انديشه وبيان مستلزم وظايف ومسئوليتهاي ويژه اي است ودرنتيجه ممكن است تابع محدوديت هايي مانند موارد زيرباشد:

الف) نظم عمومي                                                                         ب) حفظ امنيت ملي

ج) احترام به حقوق يا حيثيت ديگران، حفظ امنيت ملي، اخلاق عمومي             د) اخلاق عمومي

46- معناي آزادي ازديدگاه اسلام؟

الف) آزادي ازخدا              ب) آنجاكه صحبت ازخدامي كنيم آزادي بندگان نامحدوداست

ج) آزادي ازغيرخدا             د) آنجاكه صحبت ازخدا مي كنيم آزادي بندگان محدود نيست

47- ازديدگاه اسلام كداميك ازاحكام زيردرقلمرو آزاد زندگي بشراست؟

الف) مستحبات         ب) مباهات ،‌واجبات          ج) مكروهات ، محرمات        د ) مباهات ، مستحبات ، مكروهات

48- سيرۀ پيامبروائمه (ع) براحترام به آزادي ............ بوده ، مشروط به اينكه :

الف) عقيده – حقوق ديگران مراعات گردد.                     ب) انتقاد پذيري – امنيت جامعه را به خطرنيندازد.

ج) عقيده وانتقاد پذيري – ضمن حفظ ديگران امنيت رابه خطرنيندازد.               د) هيچكدام 

49- كلمه وتو اززبان لاتين وبه معني ........... است و.............. عضو................ شوراي امنيت اين حقوق را داراست.

الف) من منع مي كنم – 5 – دائم                 ب) من منع مي كنم – 5- موقت

ج) مشورت – 5 – دائم                           د ) مشورت – 5 – موقت

50- سازمان ملل متحد داراي ........ ركن است كه مهمترين آن......... مي باشد ووظيفه ....... رادارد.

الف) شوراي امنيت – حفظ صلح وامنيت بين الملل          ب) شوراي امنيت – حفظ حقوق كشورهاي عضو

ج ) شوراي امنيت – حفظ صلح وامنيت بين الملل           د ) شوراي امنيت – حفظ حقوق كشورهاي موقت

51- ازكشورهاي عضو دائم مي توان .............. رانام برد؟

الف) آمريكا وچين          ب) آلمان و روسيه               ج ) آمريكا وآلمان              د) ژاپن و فرانسه

52- اگردرشوراي امنيت برسريك موضوعي 10 نفرعضوموقت نظرمثبت به هند واز5 نفرعضو دائم فقط 4 نفرنظروراي مثبت بدهند آن موضوع ......

الف) اجرانمي شود       ب) بايد دوباره راي گيري شود         ج ) اجرا مي شود        د ) نظرباراي اكثريت مي باشد.

53- حكومت اسلامي كسي را صرفا" بدليل داشتن ....... نمي تواند مجازات كند مگراينكه ..... بپردازد.

الف) عقايد ناصواب ، پيروي ازآن عقيده                 ب) دين مسيح ، تبليغ آن عقيده

ج) دين يهود ، پيروي ازآن عقيده                         د) عقايد ناصواب تبليغ آن عقيده

54- معناي آزادي واختيارانسان ، به عنوان فصل مميز، داشتن قدرت ...... براختياروانتخاب است، اما ازبعد ........بايد مسئول وقانون پذيرباشد وحدود ي براي اعمال خويش قائل شود وگرنه از......   خارج خواهد شد.

الف) تكويني – تشريحي – آزادي                     ب) تشريحي – تكويني – آزادي     

ج) تكويني – تشريح – انسانيت                        د ) تشريحي – تكويني – انسانيت

55- درمورد قانون قصاص كدام گزينه نادرست است:

الف) قصاص براي جلوگيري ازجرم است نه جرمي كه اتفاق افتاده

ب ) براي جرم قتل بجاي قصاص ، مجازات ديگري درنظرگرفته شود چون خون راباخون نمي شود شست.

ج ) اگراولياي دم عفورا بپذيرند قصاص لازم نيست هرچند قتل عمدي باشد.

د ) درقتل عمد حكم قصاص جايگزين دارد.

56- دوعامل كه حق حيات را محدود ومشروط مي كند:

الف) فساد–خيانت به قانون     ب) حكم جهاد– قتل نفس    ج) قتل نفس– فساد      د) حكم جهاد–خيانت به قانون

57- كدام گزينه صحيح است؟

الف ) حكم جهاد حق حيات را مي گيرد.                       ب ) قصاص تاريخ مند نيست .

ج ) محارب با رسول خدا يك امرشخصي است.              د ) هرسه گزينه صحيح است.  

58- درصورتيكه زن وظيفه اش اطاعت ازهمسرش است، كاملترين وظيفه مرد درگزينه هاي زيركدام است؟

الف) مدارا ومعاشرت به معروف                                    ب ) مديريت خانواده را به عهده گيرد

ج ) همسرش را ازرفتن به خانه والدينش محروم نكند           د ) پرداخت نفقه به زن

59 – زن مي تواند ازمتاع خانه صدقه بدهد، درصورتيكه :

الف ) روزه مستحبي گرفته باشد.                              ب ) مهريه خودرابرمردش بخشيده باشد.

ج ) اطمينان ازراضي بودن همسرش داشته باشد.           د ) اجازه ازهمسرش گرفته باشد.

60 – جهاد زن چگونه است؟

الف ) بابه پاي مردان درميدان هاي جنگ حاضرباشد.            ب ) جهاد برزن حرام است.

ج ) جهاد زن نيكو شوهرداري است.                د ) درصورتيكه واجب كفايي باشد جهاد برزنان واجب است.

61 – كداميك ازموارد زيرازحقوق زن نمي باشد؟

الف) امرار ومعاش            ب ) مباشرت داشتن             ج ) آراسته نمودن                د ) احترام گذاردن

62- مباشرت يعني :

الف ) رفاه خانواده را فراهم نمودن                 ب ) خواسته هاي روحي، جسمي همسررا برآوردن

ج ) خوش زباني ومدارا نمودن                    د ) به همسرخويش احترام گذاشتن

63- كدام جمله غلط نمي باشد:

الف ) مرد نمي تواند برزن سخت گيري كند                ب ) مرد نيازي ندارد كه به زن احترام گذارد

ج ) آراستگي وپاكيزگي مختص زن مي باشد                د ) هيچكدام

64 – كداميك ازموارد زيرازحقوق زن برمرد مي باشد:

الف) امرارومعاش مرد              ب) مباشرت داشتن            ج) آراسته نمودن            د) همه موارد

65 – كدام يك ازموارد ذيل مربوط به وظايف مرد نسبت به همسرخود نمي باشد؟

الف) سرپرستي          ب) حفظ عفت و پاكدامني           ج) عدم نفقه           د) اظهار محبت ودوستي

66 – حفظ عفت وپاكدامني شامل كداميك ازموارد ذيل است؟

الف) مرد نسبت به زن          ب) فرزندان نسبت به والدين        ج) زن نسبت به مرد          د) الف و ج

67 – مشورت با همسردرامورزندگي ..... است ؟

الف) واجب                  ب) تكليف                    ج) مستحب                  د) هيچكدام

68-كداميك ازموارد زيرجزء تكاليف والدين نسبت به فرزندان نمي باشد؟

1- عقيقه كردن      2-انتخاب نام نيكو براي فرزندان      3- احترام به مادرفرزندان         4- انتظاربيش ازتوان فرزند

69-كداميك ازموارد زيرجزء حقوق كودكان ووظايف والدين ازديدگاه قانون نمي باشد؟

1- حضانت            2- سرپرستي اموال          3- تربيت                4- عدم مصرف مواد مخدردرزمان بارداري

70-جمله " هيچ پدري به فرزندش هديه اي ارزشمند ترازآداب وتربيت پسنديده عطانكرده است" ازفرمايشات كدام معصوم مي باشد؟

1- امام علي (ع)              2- پيامبراكرم (ص)              3- امام صادق (ع)              4- امام رضا (ع)

71-حق فرزند ازچه زماني شروع مي شود؟

1- اززمان پيدايش بلوغ        2- اززمان انعقاد نطفه دررحم        3- پيش ازانعقاد نطفه دررحم         4- اززمان تولد

72- درقرآن كريم ، درچند مورد پس ازدستوربه يكتا پرستي ، مسئله احسان به پدرومادرمطرح شده است؟

1) 4                  2) 3                  3) 2                 4) 1

73- اف دراصل به كدام معني گفته شده است؟

1) هرچيز كثيف وآلوده است وبه عنوان توهين     2) وبه هرچيزي كه مايه ناراحتي است       3) هردو     4) هيچكدام                                                

74- عقوق درلغت به كدام معناي ،، وترك نيكي ومهرباني است

1) نافرماني                             2) آزردن                      3) استخاف                     4) همه موارد

75- عقوق پدرومادرعبارت است از

1) به خشم آوردن                    2) وشكستن دل                   3) آزردن خاطرايشان       4) همه موارد

76- كداميك ازمصا ديق احسان به والدين درروايات مي باشد.

1) سب ولعن نكردن والدين      2) واجب النفقه بودن والدين درهنگام نياز      3) عاق والدين نشدن    4) همه موارد

77- كامل ترين درجات احسان ، انواع محبت ونيكي است كه پدرومادردرحق ............ ادا كرده است.

1) برادر                2) فرزند                      3) خواهر                        4) همه موارد

78- ميزان ارث زن ومردازديدگاه اسلام به چه صورت است؟

الف) مرددوبرابرزن        ب) تساوي مردوزن          ج) زن نصف مرد            د) الف وج صحيح است

79- يكي ازتوجيهات تفاوت ارث بين زن ومرد كدام است؟

الف) مسئوليت تامين معيشت خانواده واسلام به عهده مرداست

ب) مسئوليت تامين معيشت خانواده دراسلام به عهده زن است

ج) مردبه طوركلي داراي ارزش ومقام بالاتري نسبت به زن است             د ) هيچكدام

80- فقهاي شيعه عموما" درمورد تفاوت ديه اعضاي بدن زن ومردچه نظري دارند.

الف) زن نصف مردمي باشد                   ب) تساوي زن ومرد

ج) تاحدي كه ديه به حدثلث ديه كامل برسد مساوي وازثلث كه تجاوزكرد ديه زن نصف مرداست

د) هيچكدام

81-  بيشترتبيين ها درتوجيه تفاوت احكام زن ومرد بااستفاده ازداده هاي مختلف علوم ازچه باب است

الف) حكمت             ب) علت             ج) معلول               د) همه موارد

82-  اين جمله ازكيست.

زنان ومردان داراي استعداد هاي مشابهي هستند وزنان مي توانند همان وظايفي را عهده دارشوند كه مردان عهده دارمي شوند

1) ارسطو              2) افلاطون                3) الكسيس كارل         4) پرفسورريك

83- ازمواردي كه زن ومرد ازنظرتكويني وتشريعي يكسان هستند كدام است.

1) تساوي درراه تكامل انساني وقرب به خدا وعبوديت         2) استقلال اجتماعي – سياسي – اقتصادي زنان

3) تساوي درماهيت انساني وقرب به خدا وعبوديت              4) همه موارد

84- ازويژگي هاي مردان كه درآن نسبت به زنان بهترعمل مي كنند كدام است

الف) عملي ترفكرمي كنند         ب) بهترقضاوت مي كنند        ج) سازمان دهنده بهتري هستند        د) همه موارد

85- تفاوت ديه قتل زن ومرد به چه صورت است

الف) مرددوبرابرزن             ب) تساوي زن ومرد           ج) زن نصف مرد          د) الف وج                           

86- تمكين به چه معنااست

الف) مكان يابي              ب) بهره مندي مالي            ج) الزام                      د) ملزوم

87- مردچه وقتي درخواست تمكين مي دهد.

الف) زماني كه همسرخودرا ترك كرده باشد    ب) زماني كه زن بدون عذرموجه منزل راترك كرده وقصدبازگشت ندارد            ج) زماني كه طرفين درخواست طلاق داشته باشد                   د) همه موارد

88- يكي ازمبادي استحكام خانواده ........ است

الف) احترام                        ب) قناعت                    ج) حفظ حجاب              د) حياوعفت

89- يكي ازشروط درخواست تمكين كدام است

الف) زن درخانه همسرخود ترس ازضررجسماني نداشته باشد    ب) زن درخانه همسرخود ترس ازضرر مالي نداشته باشد

ج) زن درخانه همسرخود ترس ازضرر شرافتي نداشته باشد          د) همه موارد

 

90- كداميك ازحقوق متقابل زن ومرد قابل تمردكردن هستند.

الف) فقهي           ب) جنسي             ج) زناشويي              د) همه موارد

91- درچه صورتي مردمي تواند ازنظراقتصادي همسرخودرادرتنگنا قراردهد

الف) عدم صلاحيت زن دراموراقتصادي                  ب) عدم رعايت حقوق مردازسوي زن

ج) درصورت بهره مند بودن زن ازدرآمد مستقل         د) همه موارد

92- اگرزن ناشضه باشد ازمرد كدام يك ازحقوق وي مي تواند تمردكند

الف) حق هم خوابگي              ب) پرداخت نفقه            ج) پرداخت مهريه         د) هيچ كدام

93- درچه صورت مرد مي تواند نفقه همسرش را نپردازد

الف) نارضايتي ازهمسر     ب) عدم اطاعت همسرازوي      ج) عدم تمكين همسر     د) داراي درآمد مستقل

94- نقش مردوزن رادرخانه به ترتيب بيان كنيد

الف) تصميم درامور، همدم وهمراز                          ب) تامين معيشت ، تربيت فرزند

ج) تصميم درامور، تربيت فرزندان                           د ) مدير، همدم وهمراز

95- كدام گزينه زيرجزحقوق مرد نسبت به زن وخانواده اوست

الف) خوش اخلاقي          ب) همكاري واحسان به همسر        ج) تامين مخارج            د ) همه موارد

96- اين سخن ازكيست؟

"رحمت خدا بر آن كسي باد كه روابط خودرا با همسرش براساس احسان ونيكي پايه گذاري كند"

الف) رسول اكرم(ص)          ب) امام صادق(ع)         ج) حضرت علي (ع)         د) امام حسين(ع)

97- ازنظرامام صادق (ع) حيا چند قسم دارد وچند تامربوط به زنان است

الف) 10-8            ب) 5-4           ج) 10-9                  د) هيچكدام

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1390ساعت 22:9  توسط دکتر مرتضایی  | 

1)همه ی بخش های اخلاقی در نهایت به .........ختم میشود.

1) عزت نفس               2) قرب الهی            3) اجر و قرب نزد مردم                     4)احترام متقابل

 

2) کدام عبارت صحیح تر است؟

1) علم و دانش به خودی خود ارزشمند است. 

2)کسی که علم دارد ولی از آن استفاده نمی کند با بی سواد فرقی ندارد.

3) هرچه علم و آگاهی بالاتر باشد فهم و شعور بیشتر می شود ولی علم به خودی خود ارزشی ندارد.

4) هرچه علم و آگاهی بالاتر باشد فهم و شعور بیشتر می شود وعلم به خودی خود ارزشمند است.

 

3) ملاک ارزشمندی انسانها چیست ؟ معیار معاشرت چیست ؟

1)درجه ی ایمان و تقوا / شدت و ضعف تقوی                  2) درجه ایمان / شدت و ضعف علم اخلاق

3)درجه ایمان و تقوا / شدت وضعف علم                          4) درجه علم و ایمان / شدت و ضعف تربیت خانوادگی

 

4) طبق گفته ی افلاطون : علم یعنی :

1)آموختن حقایق       2)یادآوری          3)کشف قوانین خلقت           4)توانایی درک بالا

 

5)اگر کاری را پیدا کردیم دوست نداریم باید چه کنیم ؟

1)کارمان را ترک کنیم                                2)سعی کنیم به کارمان علاقه مند شویم

3)اصلا مسئله ی علاقه به کار اهمیت ندارد         4)به دنیال کار مورد علاق مان بگردیم

 

6)از دیدگاه امام حسین معنون چه کسی است ؟

1)کسی که فرصتش را از دست بدهد        2)کسی که دوستانش را از دست بدهد 

3)کسی که وقتش را از دست بدهد          4)کسی که مالش را از دست بدهد

 

7)مهم ترین عامل بهداشت روان چیست؟

1)روابط صحیح با پدرومادر            2)رابطه درست با خویشان

3)تصحیح رابطه با خداوند               4)تصحیح اعتقاد انگیزه تحصیل

 

8) از دیدگاه امام صادق چه کسی بهتر از هزار عابد است؟

1)مجاهدی که در راه خدا جهاد کند                 2)کسیکه با روی خوش با مردم برخورد کند

3)عالمی که از علمش بهره ببرد                  4)کسیکه اموالش را در راه خدا انفاق کند

 

9)طبق فرموده ی آیت اله مطهری : اخلاق عبارت است از علم......

1)چگونگی برقراری ارتباط با دیگران              2)روابط اجتماعی صحیح            

3)چگونه زیستن               4)رسیده به الگو صحیح رفتاری

 

10)طبق فرموده امام صادق : اگر کسی گناه زشت دیگری را افشا کند.....

1)بارگناهی که آن فرد انجام داده به گردن اوست               2)کاردرستی انجام داده چون باید گناه کار مشخص شود

3)کاربدی کرده ولی گناهی به گردنش نیست                     4)نزد خدا اجر و قرب دارد

 

11)امام سجاد ما از همراهی با کدام گروه نهی کرده اند؟

1)کذاب                  2)بخیل                      3)احمق                      4)نامسلمان

12)لازمه معاشرت با دیگران و مردم داری چیست؟

1)داشتن تمایل و شناخت آنها                   2)شناخت روحیات و خلقیات آنها

3)داشتن طرز فکر خوب نسبت به دیگران          4)اطمینان و اعتماد متقابل

 

13)کدامیک جزء مهمترین عوامل تعادل سازنده بین همسران نیست؟

1)سازگاری   2)محبت             3)مشاجره          4)هیچکدام

 

14)حدیث مقابل از کیست؟

1) امام صادق ع        2)پیامبر اکرم(ص)                  3)امام علی ع                  4) امام باقر ع

 

15)چه چیزی باعث بقای هر کس در مدیریت می شود؟

1)قابلیت های فنی       2)خصلتهای شخصیتی و اخلاقی       3)کیفیت کاری               4)رضایت شغلی

 

16)آفت محبت چیست؟

1)زیاده روی            2)عدم ابراز           3)پنهان کردن محبت             4)تحقیر و سرزنش

 

17)سازش کاری در محیط خانواده چگونه است؟

1)واجب            2)مستحب                     3)مباح         4)هیچکدام

 

18)تحصیل علم .........و............. را در پی دارد.

1)ترقی فردی و بالتبع ترقی اجتماعی          2)ترقی فرد وخانواده

3)فقط ترقی فرد                   4)فقط ترقی خانواده

 

19)از عوامل کسب علم واقعی ..........است؟

1)منابع مفید            2)نیت الهی              3)کلاس آموزشی مناسب              4)پشتکار فرد

 

20)کدام عبارت درست است ؟

1)اعمال و حرکات در روابط اجتماعی مهم ولی کلمات مهم ترند.

2)گفتار باید خوب باشد اعمال انسان مهم نیست.

3)اعمال و حرکات گویاتر از لغات و کلمات اند.

4)اگر هنگام روابط اجتماعی لبخند بر لب داشته بیاشیم ممکن است مخاطب فکر کند قصد مسخره کردن او را داریم.

 

21)اولین گام برای داشتن روابط اجتماعی خوب با دیگران چیست؟

1)خیرخواه دیگران بودن            2)حسن ظن و خوش بینی به دیگران                  

3)درنظر گرفتن معیارهای الهی      4)خندخ رو و خوش خلق بودن

 

22)از این فرموده امام صادق دوست ندارم جوانی را ببینم مگر آنکه یا عالم باشد یا متعلم .در می یابیم:

1)اگر کسی نه عالم باشد نه متعلم در انجام وظیفه اش کوتاهی نموده و عمرش را ضایع کرده

2)تضیع جوانی گناه است و عذاب اخروی دارد.

3)کسیکه عالم یا متعلم باشد همیشه جوان است .

4)تعلیم از مشاغل انبیاست .

 

23)علت عمده ی تهمت و غیبت چیست ؟

1)حسادت افراد به یکدیگر        2)بدخواهی و بدبینی

3)فاش کردن اسراردیگران            4)نترسیدن از عذاب خدا

 

24)یکی از پست ترین کارهایی که یک انسان می تواند انجام دهد چیست؟

1)انتقام جویی     2)تحقیر دیگران               3)خندیدن به اشتباهات دیگران                   4)امانت دارنبودن

 

25)از دیدگاه قرآن کریم فضل خداوند نصیب چه کسانی می شود؟

1)کسانی که خدا را بسیار یاد کنند                    2)کسانی که اهل عمل باشند

3)کسانی که در راه خدا جهاد کنند                        4)کسانی که به دیگران احترام بگذارند.

 

26)از عواملی که باعث ایجاد انگیزه در کار می شود چیست؟

1)احساس بی نیازی           2)کمک به دیگران                   3)توجه به ارزشمندی اصل کار        4)سرباردیگران نبودن

 

27)رسول خداگفتند: که اف و لعنت بر چه کسانی است؟

1)کسیکه در راه خدا جهاد نکند                 2)کسیکه به پدر و مادرش بی احترامی کند.

3)کسیکه حداقل هفته ای یک روز خود را برای امر دینش آماده نکند           4)کسیکه از مالش به یتیمان نبخشد

 

28)حضرت علی فرمودند : بدترین چیزی که عمر را ضایع میکند چیست؟

1)شراب و لهو و لعب            2)بازی            3)دشمنی با دوستان خدا                4)پرداختن به کارهای غیر مهم

 

29) مهمترین دوران زندگی از لحاظ سازگاری چگونه است؟

1)دوسال اول       2)4و5سال اول               3)2یا3 سال اول             4)در تمامی زندگی

 

30)کدامیک از وظایف مرد نیست؟

1)درحدتوان بر خانواده اش گشایش و وسعت دهد.                    2)احترام زن را نگه دارد.

3)در هنگام لزوم به ضرب و شتم همسر بپردازد                      4)تهیه خوراک پوشاک مسکن

 

31)حدیث زیر از کیست؟

1)امام صادق ع              2)پیامبر اکرم(ص)                  3)امام علی ع                  4) امام باقر ع

 

32) محبت در چه صورت باقی خواهد ماند؟

1)محبت هیچگاه از بین نمیرود               2)درصورتیکه ادامه پیدا کند

3)درصورتیکه طرفین حقوق یکدیگر را پیدا کنند           4)در صورتیکه اساس محبت خانواده باشد.

 

33)سخن زیر از کیست؟

انسان هیچگاه از خویشان خود بینیاز نمیشود حتی اگر مال و اولاد فراوان داشته باشد.

1)امام صادق ع              2)پیامبر اکرم(ص)                  3)امام علی ع                  4) امام باقر ع

 

34)بر اساس کدام مبنا کسی حق کمترین امانتی را به مردم نداد؟

1)قانون              2)اخلاق                    3)مسئولیت پذیری           4)وجدان

 

35)در منظر امیرالمومنان بزرگترین خیانت کدام است؟

1)کم کاری در شغل                  2)تعدی در امانت                   3)خیانت به امت             4) گزینه 3 و2

 

36)کدامیک از عوامل بقا و استمرار محبت نیست؟

1)اظهار لفظی و عملی محبت                     2) اعتمادسازی                     3)پنهان کاری                 4)وفاداری

 

37)کدامیک از عمده ترین آداب اخلاق کاری است؟

1)میانه روی در کار           2) وجدان کاری                    3)انظباط کاری                 4)تعهد و تخصص

 

38)بخشی از شخصیت هرکس چیست؟

1)تفکر او درباره دیگران        2)عقاید و اعتقادات او             3)موقعیت اجتماعی او          4)نحوه ی برخورد او با دیگران

 

39)به گفتار حضرت علی چه کسانی به سیادت و آقایی می رسند؟

1) کسانی که با سلوک با دیگران رفتار کنند                     2)کسانی که در کارها رعایت امانت را می کنند

3) مردان با خو و سخاوت                               4)کسانی که به درجات بالایی از ایمان رسیدند.

 

40)گوهر زندگی چیست؟

1)نماز                  2)عبادت                   3)رضایت خداوند              4)نیکی به پدرومادر

 

41)امام علی فرموده اند که کدام عضو بدن کم سپاس ترین است و به آوردن خواسته ای ما را از یاد خدا دور میکند .

1)گوش                  2)غریزه                      3)چشم                          4) زبان

 

42)چه چیزی باعث جاودانگی حیات انسان میشود؟

1)ثروت                   2)غریزه جنسی                       3)دین                              4)اخلاق

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1390ساعت 20:46  توسط دکتر مرتضایی  | 

 

به نام خدا

 

1.               تفاوت بین انسان و حیوان در چیست؟

الف) جسمیت                       ب) طبیعت                   ج) فطرت                د) غریزه

2.               فطریاتی که انسان را از حیوان جدا می کند:

الف ) حس کنجکاوی       ب) حس خیرخواهی    ج) حس زیبایی دوستی     د) هر سه مورد

3.               حس کنجکاوی انسان در کدام قالب نمود پیدا کرده است:

الف) علم              ب) اخلاق                        ج) دین                                 د) هنر

4.               موانع موجود در مسیر حرکت هر انسان:

الف) هوای نفسانی             ب) وسوسه های شیطانی      ج) جاذبه های دنیوی       د) هر سه مورد

5.               بحران نظام های اجتماعی غرب به چه جهت است؟

الف) تعریف نامناسب    ب) عمل نکردن صحیح به قوانین     ج) عدم شناخت صحیح انسان     د)هر سه مورد

6.               رسالت دین و معارف الهی چیست؟

الف) معرفی حقیقت انسان          ب) معرفی معاد        ج) معرفی امامت     د) معرفی راه درست زندگی

7.               راه اصلی رسیدن به کمال و سعادت در زندگی انسان:

الف) راه حس           ب) راه عقل      ج) راه وحی                            د) راه تجربه های گذشتگان

8.               مجموعه صفات روحی و باطنی انسان و اعمال و رفتارهایی که از خلقیات او ناشی می شود عبارت است از:

الف) فطرت    ب) دین         ج) اخلاق       د) دانش و آگاهی

9.               بحران های مادی در مکاتب مادی به چه جهتی است؟

الف) عدم شناخت صحیح انسان    ب) عدم وجود قوانین بازدارنده   ج) تعریف نادرست از اخلاق د) هر سه

10.           در روش دینی برای شناخت انسان چگونه این امر میسر می شود؟

الف) از دریچه حس و علوم دیگر    ب) کشف سیر و سلوک   ج)با توجه به تعالیم وحیانی   د) هر سه

11.           به چه دلیل انسان شایستگی مقام خلافت الهی را دارد؟

الف) استعدادهای بسیار انسان        ب) وجود فطرت در انسان    ج) بعد مجرد وجود انسان   د)توانایی انسان

12.    شیطان با توجه به نیاز انسان به کدام میل حضرت آدم را فریب داد؟

الف) میل به عدالت   ب) میل به خدا         ج) اصل به بقا و جاودانگی    د) میل به اختیار و آزادی

13.    اشتراکات بین انسان و حیوان در کدام گزینه آمده است؟

الف )جسمیت     ب) طبیعت              ج ) غریزه               د) همه موارد

14.    اثر انسان شناسی در زندگی فردی و اجتماعی در کدام گزینه آمده است؟

الف) مقابله با هوای نفسانی             ب) مقابلهبا وسوسه های شیطانی در مقابل الهامات رحمانی

ج) مقابله با جاذبه های دنیوی            د) دستیابی به نظام های اجتماعی صحیح

15.    هدف از آفرینش انسان چیست؟

الف) رسیدن به کمال و سعادت    ب)رسیدن به آرامش     ج)رسیدن به اهداف متعالی    د)شناخت توان مندی خود

16.    اساسی ترین وظیفه هر انسان مسلمان و آگاه و هوشمند چیست؟

الف) پرداختن به انسان شناسی دینی    ب) رسیدن به نظام های اجتماعی    ج) رسیدن به کمال   د) هر سه

17.    طبق تقسیمات معروف در روانشناسی ، در کدام گزینه میل های باطنی انسان معرفی شده؟

الف) غرایز     ب) عواطف        ج) انفعالات و احساسات               د) همه موارد

18.    مهمترین مسئله در انتقاد چیست؟

الف) ضایع کردن                ب) اصلاح کردن             ج) کامل کردن فرد               د) هیچ کدام

19.    کدام یک از موارد زیر جزو شرایط انتقاد نیست؟

الف) مطمئن شدن از اینکه کار فرد غلط بوده        ب) با پیش داوری انتقاد نکردن

 ج)مطمئن باشیم که فرد قصد تکرار اشتباه را ندارد             د) در زمان مناسب انتقاد کردن

20.    قبل از شروع انتقاد کردن از فرد، چه چیزی لازم است؟

الف) مستقیما از فرد انتقاد کنیم    ب) کمی از او تعریف کنیم     ج)در خلوت به او انتقاد کنیم   د) هر سه

21.    چرا نباید فرد مورد انتقاد را با فرد دیگر مقایسه نمود؟

الف) باعث حقارت فرد می شود          ب)باعث عصبانیت می شود          ج) گزینه الف و ب      د) هیچ کدام

22.    امام علی(ع) هر کس از آبروی خویش بیمناک است از ................................... بپرهیزد.

الف) انتقاد         ب) مناقشه     ج) جدال                   د) راهنمایی

23.    در کدام گزینه تعریف شادی آورده شده است؟

الف) احساس مثبتی که از حس ارضای پیروزی به دست می آید    ب) مجموع لذت منهای درد

ج) حالتی که در فرد میل به علاقه ها به وجود می آید.                    د) همه موارد

24.    کدام یک از موارد زیر جزو عوامل شادی و نشاط محسوب میشود؟

الف) ایمان            ب) تبسم و خنده                    ج) پوشیدن لباس تیره           د) الف و ب

25.    کدام یک از مباحث زیر در تمام رشته های علوم انسانی محور مشترک است؟

الف) فلسفه     ب) منطق               ج) انسان شناسی                 د) همه موارد

26.    کدام گزینه از خواسته های متعالی انسان می باشد؟

الف) آزادی و اختیار            ب) میل به بقا                ج) میل به خدا                    د) هر سه

27.    کدام گزینه از امیال غریزی انسان می باشد؟

الف) شخصیت طلبی               ب) میل به جنس مخالف             ج) میل به بقا             د) اختیار

28.    کدام یک از عوامل شادی و نشاط می باشد؟

الف) ایمان      ب) مبارزه با نگرانی            ج) صدقه دادن              د) همه موارد

29.    لازمه استقامت در صراط مستقیم چیست؟

الف) فهم چرایی و چگونگی پیدایش مشکلات    ب) نقش مشکلات در زندگی     ج) الف و ب     د) هیچ کدام

30.    وقوع سختی در زندگی بشر سبب ............................... می گردد.

الف) پیشرفت او در زندگی     ب) رشد و تکامل وی           ج) بی تاثیر در زندگی است          د) الف و ب

31.    تزیین کننده دنیا ................. است.

الف) خداوند               ب) انسان                  ج) شیطان                   د) ملائکه

32.    در مواجهه با بلایا و سختی ها ....................  اهمیت دارد.

الف) صبر             ب) استقامت                     ج) پایداری                 د) هر سه

33.    سختی ها وسیله ای برای ..................... انسانها است.

الف) تربیت              ب) ادب                     ج) جزا                   د) آزمایش

34.    از جمله وسایل آزمایش بشر :

الف) افکار            ب) نیت                          ج) الف و ب                     د) هیچ کدام

35.    دو وظیفه انسان در مواجهه با سنت های الهی:

الف) اسقامت – شکر           ب) استقامت – استقامت    ج) شکر – شکر           د) هیچ کدام

36.    هر آنچه خداوند اعم از بلا و نعمت می دهد برای ................... است.

الف) شکر کردن            ب) امتحان               ج) شکرگزاری            د) همه موارد

37.    امام می فرمایند: " به راستی که وقتی خدا کسی را دوست داشته باشد او را در ..................... فرو می برد"

الف) نعمت ها                  ب) زیبایی ها و خوشی ها              ج) سختی ها            د) الف و ب

38.    سرانجام سختی ها ...................... است.

الف) سردرگمی                     ب) افسردگی             ج) کمال              د) همه موارد

39.    وقتی زندگی بر وفق مرادتان .......................... امید داشتن، کار سختی ..................... .

الف) نیست – نیست       ب) است – نیست                     ج) است – است             د) نیست – است

40.    .............................. واقعیت وجود خداوند در کنار شما می باشد.

الف) حق               ب) امید                    ج) هر دو مورد                        د) هیچ کدام

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی 1390ساعت 22:2  توسط دکتر مرتضایی  | 

 

1.       درمورد عوامل استحکام خانواده کدام گزینه صحیح است؟

الف)ساده زیستی                   ب)قناعت        ج)صرفه جویی                  د)همه موارد

2.      به فرموده حضرت محمد (ص) کامل شدن دین در گرو کدام گزینه  چیست؟

الف)جهاد         ب)نماز شب خواندن        ج)امر به معروف نهی از منکر                       د)ازدواج

3.     در آیات قرآن کریم کدام مورد زیر به طور مطلق معرفی شده است؟

الف) نیکی به فرزندان     ب) نافرمانی از والدین       ج) اطاعت از والدین         د) احسان به والدین

4.     احسان و نیکی کردن به والدین در چه مقطع زمانی پایان می پذیرد؟

الف) بعد از بلوغ فرزند                                              ب) در دوران جوانی والدین          

ج) هیچ گاه خاتمه نمی یابد                                        د) بعداز مرگ والدین

5.     در اسلام آمده که هیچ مسلمانی نباید خود را در مقابل انسان دیگری کوچک و تحقیر کند اما کوچکی در مقابل ................ از موارد استثناء است که عنوان شده است.

الف) در مقابل همسر و معلم    ب) در مقابل پدر ومادر    ومعلم    ج) در مقابل پدر ومادر  وهمسر        د) در مقابل مقابل پدر ومادر و همسایه

6.      به فرموده پیامبر چه چیزی سبب طول عمر و ازدیاد مال انسان می شود؟

الف) انجام واجبات و مستحبات     ب) دادن زکات و نماز شب    

ج) نیکی به پدر و مادر   د) نیکی در خویشاوندان و صله رحم

7.     به گفته امام موسی کاظم (ع) چه چیز باعث کم شدن روزی و به ذلت افتادن آدمی می شود؟

الف) دوری از خدا                                                 ب) بدکاری و نگاه کردن به زنان نامحرم  

ج) نارضایتی پدر و مادر                                                 د) کسب و کار حرام و مال حرام

8.     مبنای زندگی زناشویی بر چیست؟

الف ) احترام                         ب)   اشتراک                            ج)عشق                           د)فداکاری

9.      بزر گداشت زن مرد را کوچک نمی کند بلکه چه چیزی را به اثبات می رساند؟

الف)فداکاری            ب)شجاعت             ج)ب ود                د)حق شناسی وصفا ومودت

10.   چرا برخی مردان باتوجه به اینکه متدین هم هستند،ازتحکم وزورگوییشان نمی کاهند؟

الف:چون به وظایف مردانگی خود عمل می کنند          ب:چون بامفاهیم اسلامی درست آشنا نیستند وبا اخلاق های مرتبط بازن ومرد آشنا نیستند

ج:چون فیزیک بدنی مرد بگونه ای خشن است       د:چون غریزه ی مرد طوریست که می خواهد برزن حاکم باشد

11.   در مواردی که زن ومرد،اختلاف نظر دارند،تنها راهی که به حل مسئله می انجامد،کدام است

الف:بحث وجد ل           ب: گذر زمان مساله را حل می کند    ج:مشورت با خانواده همسر                      د:تبادل نظر و گفتگو

12.  ویزگی که زن رامحور خانواده قرار می دهدچیست؟

الف)آرامش بخشی به اعضای خانواده              ب)انجام امور منزل    ج) تربیت فرزندان                                  د) ب  و  ج

13. خداوند در قران مرد را بعنوان .............معرفی می کند.

الف)قیم وسرپرست خانواده                     ب)مسوول همه چیز        ج)مدیر ومدبر خانواده                           ج)دانا وعاللم

14.  از ملاک های اصلی برای شایستگی زن و شوهر کدام است ؟

الف) داشتن کار                              ب) اخلاق نیکو                     ج) داشتن زیبایی                              د) توانایی مالی   

15.  هرگاه شخصی ازدواج می کرد پیامبر (ص) به اوچه بشارتی می داد .

الف) دوری از شیطان     ب) کامل شدن دین    ج) دوری از شهوت     د) محبت در زندگی

16.     یکی از راه های آسان برای نفوذ شیطان در انسان کدام است .

الف) مسائل جنسی و شهوانی     ب) دروغ گویی   ج) بدزبانی     د) غیبت و بدگویی

17. وجود پرونده جنایی و ناموسی فحشا و روابط نامشروع بی شمار از عواقب عدم رعایت کدام امر ضروری است؟

الف- حیا و عفاف      ب- عدم تبرج و خود نمایی         ج- حجاب و عفاف            د- عدم ازدواج موقت

18. شرم داشتن از ارتکاب زشتی ها و در اصطلاح  حالت روانی خاصی که موجب متانعت و وقار در رفتار  و حرکات و سکنات انسان می شود تعریف لغوی کدام اصطلاح است؟

الف- حیا         ب-  عفت                ج- غیرت           د-  حجاب

19.  طبق فرموده امام باقر(ع)خداوند برای کدام یک از موارد زیر عمومیت قائل است؟

   الف-امانتداری چه طرف خوب باشد یا بد       

   ب- حفظ امانت، و نیکی به والدین چه خوب باشند وچه بد

   ج- انفاق به دیگران  و   حفظ امانت،           

    د-احسان به والدین  و انفاق به دیگران       

20.  به چه دلیل احسان به پدر و مادر نیاز به استقامت دارد؟

الف-برای اینکه فرزند وجود خود رامدیون والدینش است.

 ب-چون هرچه پیرتر می شوند کم حوصله تر می شوند.    

  ج-چون نسبت به ما خدمات زیادی کردند.    

 د-چون در کودکی برای ما صبر زیادی به خرج دادند.

21.  چه فریضه ای درتربیت دینی مهم شناخته شده وحتی درپیش ازبلوغ تنبیه مختصرفرزند به خاطر ترک ان روادانسته شده است؟   الف:  ادب             ب:اطاعت ازپدرومادر             ج: نماز                      د:حیا

 

 

22. طبق بیانات مقام معظم رهبری حجاب وعفاف به خاطر چه چیزی است؟

الف) ماندگاری و سلامت خانواده                 ب) جلوگیری از فسادو فحشا

ج) جلوگیری از معاشرت های ناسالم             د) نگاه نکردن به نامحرم

23.کدام گزینه به معنی جلوه گری و دلبری کردن برای تصاحب قلب دیگری است؟

24. الف) حیا و عفاف               ب) تبرج                    ج)تکبر                           د) اخلاق نیکو

25. طبق روایات محصول ایمان و حتی عین ایمان چه چیزی معرفی شده است ؟

الف) حیا                              ب) صبر                            ج) اخلاق نیکو                          د) تقوا

26. طبق آیات و روایات جهاد زن در زندگی چه چیزی معرفی شده است ؟

الف) تربیت خوب فرزند                 ب ) انجام وظایف در خانه       ج ) داشتن اخلاق نیکو                  د ) خوب همسر داری

27.حصار و حریم عفت زن و سنگر محکم در برابر فسادو هرزگی زن کدام است؟

الف) اخلاق نیکو        ب) حجاب         ج) نماز        د) صبر

28.از جمله علل پرخاشگری زن در خانواده نتیجه کدام احساس است ؟

الف) عدم مقبولیت    ب) عدم امنیت عاطفی و روانی        ج) عدم تشویق          د)عدم اعتماد

29. در حسن معاشرت زن با شوهر کدام عامل عنصری چشمگیرو اساسی است؟

الف) تواضع        ب) حیا          ج) احترام         د) مطیع بودن

30. دوره اطاعت  فرزند بین کدام سال ها است.

الف:5تا7سالگی      ب: 14تا21سالگی         ج: 7تا14سالگی         د: 1تا7سالگی

31. گناه بزرگ تمدن مادی و بزرگ ترین جرم اوا ز نظر مقام معظم رهبری چیست؟

الف)فراموشی انسان                           ب)هرزگی و بی بندوباری

ج)تضعیف وفراموشی نقش زن               د)ازهم پاشیدگی خانواده

 

سوالات تشریحی

1-    مهمترین معیار ها در انتخاب همسر را نام برده و آنها را الویت بندی نمایید

2-     مهمترین دلایل عدم ثبات  وماندگاری ازدواج ها  در عصر حاضر را نقد و بررسی نمایید

3-     با ذکر مثالی  تاثیر فهم تفاوت های ساختار خلقت زن ومرد را در زندگی تشریح کنید.

4-    چهار کورد از وظایف اخلاق مرد در نظام خانواده را توضیح دهید

5-     مهمترین عناصر تعامل و سازگاری بین همسران را نقد وبررسی نمایید

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی 1390ساعت 21:53  توسط دکتر مرتضایی  | 

به نام خدا

 

1.      کدام یک ازاهداف و فواید اصلی ازدواج نیست؟

الف)ارامش روح وروان                                                         ب)بقای نسل و نوع ادمی

ج)بدست اوردن ثروت                                                            د)بزرگ شدن روح

2.      کدام یک از ملاک های زیر جز ملاک های درجه اول انتخاب همسر نیست ؟

الف)زیبایی                                                                              ب)اصالت خانوادگی

ج)دین داری                                                                            د)اخلاق

3.      تحولات عظیم فردی اجتماعی و رشد ارزش های انسانی از درون ..............سرچشمه می گیرد .

1)اجتماع                     2)خانواده                            3)تشکل های مذهبی                4)حکومت اسلامی

 

4.      لیسکن الیها به چه معناست ؟

1)مرد و زن در کنار هم احساس شادی می کنند                          2) مرد و زن در کنار هم احساس  آرامش می کنند

3) مرد و زن در کنار هم احساس  ناراحتی نکنند                          4) مرد و زن در کنار هم احساس  سعادت می کنند

5.      از دید مقام معظم رهبری چرا ازدواج امر مهمی است؟

الف)خداوند از زن ومرد تنها خوشش نمی اید

ب)ازدواج یک سنت طبیعی و الهی است

ج)یکی از نعمت ها و اسرار الهی و اجتناب ناپذیر زندگی بشری

د)همه ی موارد

 

 

6.      تشکیل خانواده اگر به شکل سالمی صورت بگیرد و اخلاق حاکم بر زوجین صحیح و منطقی و منطبق بر اصول ...............آنچه که خداوندمعین فرموده است این مایه اصلاح جامعه است .

 

1)عرف                   2)جامعه               3)خانواده                        4)شرع

7.      اساس ازدواج و مهمترین مصلحت آن عبارت است از.................

1)آرامش بین همدیگر      2)انس و الفت بین همدیگر       3)ایجاد نقش های بین زن و مرد  4) تشکیل خانواده

1.      اولین اصل بنیادی موثر در استحکام خانواده چیست ؟

1)هم کفو بودن از نظر فکری  2)عبودیت و بندگی خداوند     3)رسیدن به آرامش  4)محبت به همدیگر

2.      بسنده کردن به قسمت خویش و خشنود بودن یعنی ............

1)رضایت     2)شفاعت  3)قناعت  4)ساده زیستی

3.      مهمترین عاملی که موجب آسیب پذیری خانواده می شود ...........است .

1)عدم پای بندی به اعتقادات دینی 2)دروغ گویی و نیرنگ  3)احساس بی مسولیتی نسبت همسر و فرزندان                 4)عدم شناخت و انحراف از هدف های ازدواج

4.      بهترین تعریف برای سیاست ،از دیدگاه امام علی (ع) کدام است "

1) بهترین سیاست ،صداقت است "  2) بهترین صداقت ، سیاست است "3)سیاست همان صداقت است        4)درسیاست ،صداقت امکان پذیر نیست

5.      از نظر قران چه چیزی مذموم است ؟

1)دل بستن به دنیاو بهره مند نساختن دیگران از نعمات الهی  2)ساده زیستی    3)دوری از دنیا    4)همه موارد

6.      انضباط اقتصادی و مالی یعنی .....................

1)مقابله با ریخت و پاش،زیاده روی و اسراف                   2)زیاده روی در مصرف  3)کم مصرف کردن  4)هیچ کدام

7.      این جمله "آدم نان خالی بخورد اما دلش خوش باشد " بیانگر چیست ؟

1)آرامش در زندگی        2)انسان باید در زندگی امید داشته باشد  3)اهمیت بالا نیازهای روانی در مقابل نیازهای مادی  4)در زندگی دلش خوش باشد

8.      امام صادق(ع) می فرمایند "جز این نیست که خداوند ،.............. را دوست ،و ............. را دشمن قرار می دهد .

1)حسنه –گناه    2)اقتصاد –اسراف   3)صبر – خشم     4)قناعت – اسراف 

9.      تحمیل و سلطع گری چه اثری بر روی رفتار اعضای خانواده می گذارد؟

الف- دستور پذیری و تحکیم جابگاه پدر در خانواده

ب- جلوگیری از انحراف و نا فرمانی فرزندان و سر کشی زن در خانواده

ج- سرکشی و نافرمانی و لجاجت در رفتار اعضای خانواده

د-مردسالاری و افزایش دعواهای خانوادگی

10.  تجمل گرایی در فرد و جامعه چه تاثیری خواهد داشت؟

الف- فرد بیشتر از آنچه تولید می کند مصرف می کند و جامعه  مصرف زده خواهد شد

ب-فرد محیط و جامعه خود را زیبا خواهد ساخت

ج- فرد بیشتر به دنیا و مسائل مادی توجه می کند

د- حس چشم و هم چشمی در فرد  و جامعه زیاد می شود و جامعه به سمت ویرانی پیش خواهد رفت

11.  این گفته ی حضرت رسول به چه نکته ای اشاره می کند.(خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی)

الف – اشاره به عاقبت به خیری

ب- اشاره به خوبی خواستن برای دیگران

ج- اشاره به خانواده واعضای آن

د- اشاره به بهتر بودن نسبت به خانواده

12.  معنای سازگاری چیست و با کدام موضوع در ارتباط است؟

الف- یعنی شما با هر وضعیتی بسازید- تعامل همسران

ب- زن و مرد با هم تعامل داشته باشند- ازدواج

ج- در صورت بروز هرگونه انحراف و کجی اقدام به رفع /ان کنند- استحکام خانواده

د- قبل از ازدواج خود را با شرایط فرد مقابل همگام سازیم- زناشویی و ازدواج

13.  یکی از عوامل ایجاد محبت چیست و اندازه محبت  برای زن و شوهرباید تا چه حد باشد؟

الف- توجه به دیگران- هرچه بیشتر بهتر

ب- احترام متقابل- باید در حد متوسط باشد

ج- توجه به دیگران- باید در حد متوسط باشد

د- احترام متقابل- هرچه بیشتر بهتر

14.  رعایت حقوق و حدود دیگرن و اظهار لفظی و عملی محبت) از عوامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف- محبت به دیگران و اطرافیان

ب- بقا و استمرار محبت

ج- برقراری ارتباط با دیگران

د- توجه به حضور دیگران

15.  اعتماد زن و شوهر چگونه به یکدیگر جلب خواهد شد و دو جنبه ی وفاداری چیست؟

الف- با گفتگو با یکدیگر- عاطفی عشقی و جسمی جنسی

ب- با اعمالشان نسبت به یکدیگر- روحی روانی و مادی

ج- با گفتگو با یکدیگر – روحی روانی و مادی

د- ااعمالشان نسبت به یکدیگر- عاطفی عشقی وجسمی جنسی

16.  از اثرات بی وفایی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف- جدایی-دلزدگی-افسردگی

ب- طلاق- بدگمانی – دلزدگی – عدم اعتماد

ج- طلاق- سوظن-عدم اعتماد

د- جدایی- قتل- سوظن و بدگمانی

17.  خانواده چه هنگام پایدار خواهد شد و عامل از بین برنده آن چیست؟

الف- هنگامی که محبت بوجود می آید – بی اعتمادی

ب- داشتن روابط با یکدیگر – بی اعتمادی

ج- هنگامیکه محبت بوجودمی آید – عدم وفاداری

د- داشتنروابط بایکدیگر – عدم وفاداری

18.  اساس خوشبختی چیست و علت آن کدام است؟

الف- محبت- همه مشکلات را از بین می برد

ب- روابط متقابل- با برقراری ارتباط و گفتگوی سالم مشکلات را می توان حل کرد

ج- توجه به حدود متقابل- رعایت حقوق متقابل افراد خانواده مشکلات ازبین می روند

د- ثروتمندی- با پول بر تمام مشکلات فایق می شویم

19.  مهمترین آفت محبت چیست و مهمترین شاخص در روابط زن و مرد کدام است؟

الف- تحقیر و سرزنش- درک متقابل- شناخت

ب- ریا و دورویی- محبت – ابراز محبت

ج- تکبر – عدم سو تفاهم- اعتماد

د- عدم توجه به دیگران- محبت- میزان وابستگی

20.  مهمترین خصوصیت ایمان کدام است؟

الف- سفارش به راستی و پایداری

ب- سفارش به صبر و وفای به عهد

ج- سفارش به امر به معروف و نهی از منکر

د- کسب فضایل اخلاقی و دوری از رذایل اخلاقی

21.  دلخوری ها ، ناآگاهی نسبت به مهارتهای یکدیگر ،ناتوانی در درک متقابل همسران جزء کدام یک از آفات خانواده است؟

1.تحمیل و سلطه گری

2.عدم تفاهم و ناسازگاری

3.احساس بی مسئولیتی نسبت به همسر و فرزندان

4.دروغگویی و نیرنگ

22.  رمز دوام و استحکام بنیان خانواده و تقویت انس و الفت در همسران چیست؟

1)عفاف و کفاف

2)عدل وانصاف در زندگی

3)مراعات دو جانبه

4) گزینه 2 و 3

23.  قدم اول در شکر نعمت الهی برای تشکیل خانواده چیست ؟

1)            احترام

2)            مشورت

3)            توکل

4)            محبت

24.  کدام یک از موارد زیر جزء راههای ایجاد محبت نیست؟

1)            دوست داشتن ومحبت ورزیدن

2)            ازدیاد محبت

3)            احترام متقابل

4)            وفاداری

25.  کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل بقا و استمرار محبت نیست؟

1)            ازدیاد محبت

2)            وفاداری

3)            اعتماد سازی

4)            رعایت حقوق یکدیگر

26.  این جمله که ( زنی که خوب شوهرداری کند، مثل سزبازی است که در جبهه جنگ مشغول نبرد می باشد) جزء کدام یک از عوامل بقا واستمرار محبت است؟

1)            اعتماد سازی

2)            اظهار لفظی و عملی محبت

3)            رعایت حقوق و حدود یکدیگر

4)            وفاداری

27.  این آیه شریفه « قل انکنتم تحبون الله فاتبحونی یحببکم الله » جزء کدام یک از عوامل بقا واستمرار محبت است؟

1)            اظهار لفظی و عملی محبت

2)            رعایت حقوق و حدود یکدیگر

3)            اعتماد سازی

4)            وفاداری

28.  کدام مورد باعث سوءظن و بدگمانی در زندگی زناشویی می شود؟

1)            بی وفایی

2)            بی اعتمادی

3)            عشق را به صورت لفظی اظهار نکردن

4)            عدم رعایت حقوق متقابل

29.  چه عاملی پایه محبت را از بین می برد؟

1)            بی وفایی

2)            بی اعتمادی

3)            تکبر

4)            ابتذال

30.  آفت محبت در زندگی اجتماعی افراد کدام گزینه است؟

1)            بی اعتقادی

2)            تحقیر و سرزنش

3)            وفادار نبودن نسبت به یکدیگر

4)            لجبازی

31.  این جمله حضرت علی (ع) که فرمودند « انسان هیچ گاه از خویشان خود بی نیاز نمی شود حتی اگر مال و اولاد فراوان داشته باشد» مربوط به کدام مورد است؟

1)            احترام به خویشان خود

2)            احترام به خانواده همسر

3)            احترام به همسر

4)            احترام به دیگران

32.  عامل اصلی تحلیل رفتن قوا و نیرو در زندگی زناشویی چیست ؟

1)            ثروت و مال اندوزی

2)            لج و لجبازی

3)            تحقیر وسرزنش یکدیگر

4)            مسائل و مشکلات زندگی

33.  کدام یک از عوامل زیر جزء راههای ایجاد محبت است؟

1)            اعتماد سازی

2)            اظهار لفظی و عملی محبت

3)            احترام متقابل

4)            وفاداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی 1390ساعت 21:52  توسط دکتر مرتضایی  | 

 

شستن صورت در وضو:یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام داده ام آن را شستشو میکنم که با صورت پاک به جانب تو عبادت کنم

شستن دست در وضو:یعنی خدایا گناه دست شستم و گناهانی را که با دستم مرتکب شده ام را پاک میکنم

مسح سر در وضو:
یعنی خدایا از هر خیال باطل و هوس خام که در سرپرورانده ام سرم را تطهیر میکنم و خیالها یی باطل را از سر به دور می اندازم

مسح پاها در وضو:
یعنی خدایا من از جای بد رفتن و گناه پا میکشم و این پا را از هر گناهی که انجام داده ام تطهیر میکنم

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی 1390ساعت 17:25  توسط دکتر مرتضایی  | 

1-کدام یک از موارد زیر در مورد اخلاق صادق نیست ؟

الف ) اخلاق یعنی صفات نفسانی انسان                    ب) خوی و خصلت های بیرونی

ج) اخلاق مجموعه حالات تثبیت شده درونی است       د) اخلاق سرچشمه گفتار و رفتار انسان

2-امیر مومنان علی (ع) می فرماید : اگر ما امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ و انتظار ثواب و عقابی را نمی داشتیم شایسته بود به سراغ ........ برویم زیرا که آنها ..... هستند .

الف) فضائل اخلاقی – راهنمای محبت و پیوستگی به انسانها

ب) فضائل اخلاقی – راهنمای نجات و پیروزی و موفقیت

ج) گرفتن الگویی زنده و حسنه – مربی نفوس و منبع تمام فضائل

د) هیچکدام

3-کدام یک از موارد زیر نشان دهنده ی اخلاق ارتباط با دیگران است ؟

الف) تسلیم بودن            ب) شهامت             ج) حفظ زبان                         ) عفت

4-کدام یک از موارد زیر درست است ؟

الف)رفتار در ساختن چگونگی خلق و خوی ها تأثیر دارد و خلق و خوی ها در چگونگی وجود انسان

ب) رفتار در ساختن چگونگی وجود انسان تأثیر دارد و خلق و خوی ها در چگونگی روابط بین انسانها

ج) انسان نیاز به اتصال به منبع علم مطلق نیست

د) همه ی موارد

5-اساسی ترین نیاز انسان در بعد روحی چیست ؟

الف) نیاز به علم و دانش ب) خود باوری   ج)مردم داری    د) خدامحوری

6-از امام باقر (ع) روایت شده است که فرموده اند : عالمی که از ....... بهره برد بهتر از هفتاد هزار عابد است :

الف) اخلاق خوب خود (اخلاق فردی خود)   ب) روابط عمومی خود (روابط اجتماعی)

ج) علمش  د) الگو و اسوه ی حسنه ی خود

7- کدام یک از موارد زیر نشان دهنده ی تأثیر گذاری علم و دانش در زندگی است ؟

الف) علم همان اثری را در روح دارد که ورزش در بدن دارد

ب) تحصیل علم سبب موفقیت فرد در اجتماع می شود

ج) تحصیل علم یکی از عوامل ایجاد هویت و آزادگی است

د) همه موارد

8- رابطه ی دانستن و فهمیدن در کدام یک از گزینه های زیر آمده است ؟

الف) دانستن مقدمه ی فهمیدن است و هر دانستنی الزاماً منجر به فهمیدن نمی شود

ب) فهمیدن مقدمه ی دانستن است و هر فهمیدنی الزاماً منجر به دانستن نمی شود

ج) دانستن مقدمه ی فهمیدن است و هر فهمیدنی الزاماً منجر به دانستن نمی شود

د) دانستن مقدمه ی فهمیدن است و هر دانستنی منجر به فهمیدن می شود

 

9- کدام یک از موارد زیر جزء راهکارهای ارتقاء فهم و شعور است ؟

الف) خلوص نیت در علم آموزی          ب) ارتباط اجتماعی

ج) اشتغال به کارهای مهم                   د) الف و ب

10- ((قبل از هر چیز زمینه ی علایق خود را شناسایی کنید و هنگام انتخاب موضوع به آن توجه داشته باشید )) این موضوع نشان دهنده ی کدام یک از راهکارهای ارتقاء فهم و شعور است ؟

الف) خلوص نیت به علم آموزی                        ب)مطالعه و کتاب خواندن

ج) غنیمت شمردن علم آموزی                           د) انتخاب موضوع مورد علاقه و نیاز

11- این سخن مربوط به کدام یک از راهکارهای ارتقاء فهم وشعور است ؟

امام علی (ع) : طلب دانش از کوچکی چون نقش بر سنگ است .

الف) برنامه ریزی و مدیریت زمان                   ب) فرصت علم آموزی را غنیمت شمردن

ج) مشورت کردن                                       د) انتخاب موضوع مورد علاقه نیاز

12- کدام یک از موارد زیر توضیحی بر معیار خوب گوش دادن(در بحث ارتقاء فهم و شعور) است ؟

الف) سخن خداوند در قران کریم : بگو اگر خداوند شنوایی و دیدگاه شما را بگیرد و اگر بر دل های شما مهر بزند کدام معبودی دیگری است که آن را به شما بازگرداند

ب) به کارگیری صحیح فرصت به تناسب اهمیت موضوعات در رسیدن به هدف موثر است

ج) امام حسین (ع) : مغبون کسی است که به دنیا سرگرم شود و سودهای اخروی از کف او بیرون گردد

د) انگیزه و نیت درونی مومن از فعل و عمل ظاهری او با ارزش تر است پیامبر اکرم (ص)

13-  ........ همان اثری را در روح می گذارد که ورزش در بدن؟

الف)علم   ب) تقوا       ج) توکل           د) خود شناسی

14- حضرت رسول (ص) فرمودند : علم را به قید و بند بکشید . پرسیدند : به بند کشیدن علم چگونه است ؟ حضرت فرمودند : .......... .

الف) با نوشتن آن   ب) با پرسیدن آن      ج) با خوب گوشش دادن آن   د)با سپردن آن به افرادی مورد اعتماد

15- سخن امام حسن مجتبی (ع): شماکوچک های قوم هستید و امید است که بزرگ های قوم دیگر شوید ، پس دانش بیاموزید ، هر کس از شما نتوانست علم را حفظ کند به خاطر بسپارد ، آن را بنویسد و در خانه اش بگذارد .

اشاره به کدام معیارهای القای فهم و شعور دارد ؟

الف) یادداشت برداری  ب) خوب گوش دادن    ج)برنامه ریزی و مدیریت زمان

د) غنیمت شمردن فرصت علم آموزی

16- یکی از راهکارهای اینکه تجربه و شنیده هایمان و علم مان برای خودمان روشن تر شود کدام است ؟

الف) به سخن دیگران گوش فرا دهیم

ب) شنیده ها و علم و اندیشه مان را برای دیگران بازگو کنیم

ج) از سخنان دیگران یادداشت برداری کنیم

د) مطالب را تجزیه و تحلیل کنیم

17- کدام یک از موارد زیر در رسیدن به هدف موثر است؟

الف ) تنظیم وقت، تقسیم درست زمان ب)علم آموزی   ج)مشورت کردن  د)مطالعه

18- برای این که تحمل اطرافیان برایمان بالاتر و سهل تر شود چه باید کرد ؟

الف) آگاهی و اطلاعات و به دنبال آن فهم و شعورمان را بالاتر ببریم

ب) مکارم اخلاقی را در خود تقویت کنیم

ج) ارتباط اجتماعی خود را بالا ببریم

د) برنامه ریزی و مدیریت زمان داشته باشیم

19- کدام یک از گزینه های زیر اقسام اخلاق را نشان می دهد ؟

الف) رابطه با خدا-رابطه با خود-رابطه با پدر و مادر

ب) رابطه با خود-رابطه با دیگران-رابطه با پدر و مادر

ج) رابطه با خدا –رابطه باخود –رابطه بادیگران

د) رابطه با خدا-رابطه با اجتماع-رابطه با دیگران

20- کدام تعریف صحیح است ؟

الف) علم اخلاق ، علم آگاهی و اطلاع از خوبی ها ، نیکوکاری ها و باید و نباید هاست

ب) علم اخلاق ، علم آگاهی و اطلاع از خوبی ها و زشتی ها و بایدها و نبایدهاست

ج)اخلاق علم آگاهی از زیبایی ها و زشتی ها و بایدها و نبایدهاست

د) علم اخلاق ، علم آگاهی و اطلاع از خوبی ها و بدی ها و بایدها و نبایدهاست

21- کدام گزینه براي فهم و درک بيشتر مطلب رعايت موارد زير مفيد نیست؟

1.            با دقت به درس گوش دهيد.

2.            ازمطالب مهم يادداشت برداري نمائيد.

3.            يادداشت¬هاي اصلي خود را به صورت روشن و خوانا بنویسید.

4.            سعي كنيد از تمام مطالب استاد يادداشت برداريد.

22- این جمله از کیست؟

«يك ساعت در محضر علماء نشستن ـ كه انسان را به مبدأ و معاد آشنا سازند ـ از هزار سال عبادت نزد خداوند محبوب تر خواهد بود.»

1.            رسول خدا (ص)

2.            امام علی (ع)

3.            امام حسن (ع)

4.            امام حسین (ع)

23- علم حقيقي، علمي است که ...

1.            باعث نجات ورستگاري است.

2.            ضامن خيروسعادت دنيوي واخروي انسان است.

3.            علومي که درمدرسه ودانشگاه مي آموزيم.

4.            گزینه 1و 2

24- انسان با شناخت خداوند، شناخت خود و شناخت رابطه بين خود و خدا، مي تواند چه حقيقتی را درك كند؟

1.            سعادت اخروی

2.            عبوديت

3.            نظامند بودن جهان

4.            وجود معاد

25- امام صادق (ع) ميفرمايد کسي که ............... سختي¬هاي زندگي برايش قابل تحمل مي¬شود.

1.            بنده حقیقی خدا باشد

2.            تقوا داشته باشد

3.            محاسبه نفس کند

4.            همه موارد

26- چه چیزی قلب انسان را براي دريافت حكمت از سوي خدا مي گشايد؟

1.            تقوا

2.            کوشش

3.            توکل

4.            هیچ کدام

27- درحديث امام صادق (ع) خطاب به عنوان بصري مي فرمايند :تورابه نُه چيزتوصيه مي کنم، کدام گزینه از امور مربوط به ریاضت نفس نیست؟

1.            مباداچيزي راکه اشتها نداري بخوري.

2.            چون خواستي غذابخوري اولاغذاي حلال بخور و ثانيا نام خداراببر.

3.            غذانخورمگرهنگام گرسنگي.

4.            اگربه تودشنام دادبه اوبگواگردراين سخن که گفتي راستگوباشي ازخداميخواهم که مرابيامرزدواگردروغگوباشي درآنچه به من نسبت دادي، ازخدامي خواهم ترابيامرزد.

28- نبايدها در اخلاق و آداب دانشجويي کدامند؟

1.            سهل انگاري و انجام کار را به فردا انداختن

2.            اشتغال به كارهاي غير مهم

3.            جدال و ستيزه جوئى در بحث

4.            همه موارد

29- كسي از استعداد و توانايي و علاقه و... برخوردار است اما به خاطر نداشتن چه چیزی در زندگي، هیچگاه موفق نمي‏شود؟

1.            هدف

2.            پشت کار

3.            برنامه

4.            هیچ کدام

30- اگر عواطف انساني مهار نشوند، چه چیزی به خطرمي‏افتد؟

1.            بهداشت رواني

2.            ایمان فرد

3.            خانواده

4.            جامعه

31- کدام گزینه جزو آداب غذا خوردن نمی باشد؟

1.            با دست چپ غذا بخورد.

2.            نشسته غذا بخورد.

3.            وضو بگیرد.

4.            لقمه های کوچک بگیرد.

32–کدام گزینه صحیح است؟

1.            اجتماع  عامل تکامل است.

2.            اجتماع عامل تخريب است.

3.            اجتماع مي¬تواند هم عامل تکامل و هم عامل تخريب باشد.

4.            هچکدام

33-مطابق آیه شریفه “محمد رسول الله و الذين معه اشداء علي الکفار رحماء بينهم ” اطرافيان به چند گروه  تقسیم می شوند و اين تقسيم بندي به چه اعتباری است؟

1.            دو گروه – به اعتبار اقوم

2.            سه گروه – به اعتبار اقوم

3.            دو گروه – به اعتبار اعتقادات

4.            سه گروه – به اعتبار اعتقادات

34- محبت و احسان به .......... تا آن هنگام كه مايه تضعيف جبهه حق نشود، مانعي ندارد.

1.            كافران

2.            مسلمانان

3.            کافران و مسلمانان

4.            هیچ کدام

35- اگر کسي بخواهد رابطه¬ خود را با انسان‌ها اصلاح کند چه باید کند؟

1.            بايدرابطه¬ خود را با خداي خود اصلاح کند.

2.            باید اخلاقش را نیکو کند.

3.            باید از اجتماع دوری کند.

4.            رابطه با انسان ها را نمی توان اصلاح کرد.

36- لازمه معاشرت با ديگران و مردم داري ، شناخت چیست؟

1.            روحيات مردم

2.            خلقيات مردم

3.            شناخت خود

4.            گزینه 1 و 2

37- اصول کلي ارتباط و معاشرت صحيح با اطرافيان چیست؟

1.            حسن ظن و خوش بيني نسبت به ديگران

2.            خيرخواه ديگران بودن

3.            دوستي و دشمني فقط به خاطر خدا

4.            همه موارد

38-جمله " هرکس گمان خيري نسبت به تو داشت گمانش را تصديق نموده آن طور که درباره‌ات گمان داشته با او رفتار کن" بیانگر کدام اصل اخلاقی است؟

1.            سوءظن

2.            حسن طن

3.            واقع بینی

4.            دینداری

39- دراسلام محور معاشرت بين مسلمانان،چیست؟

1.            احترام و محبت متقابل

2.            عدل

3.            اعتقادات

4.            همه موارد

40- جمله زیر بیانگر کدام اصل اخلاقی است ؟

«الثناء به اکثر من الاستحقاق ملق و التقصير عن استحقاق عى او حسد». 

1.       اعتدال در تعریف و تحسین

2.       افراط در تعریف و تحسین

3.       خست در تعریف و تحسین

4.       زیاده روی در تعریف و تحسین

41- برای جلب محبت و همراه کردن اشخاص بیش از هر چیز باید ...............

الف- به دقت به گفتار ان ها گوش دهیم       ب-  برای آن ها مفید واقع بودن          ج- به افکارشان احترام بگذاریم

د- در کارها به آنها کمک کنبم

42-یکی از مهمترین راه کارهای برانگیختن حس مهم بودن در برخورد اولیه بین دو یا چند نفر چیست ؟

الف- ایجاد فضای امن و روحیه امنیت       ب- او را به مشورت وا داشتن              ج- او را با نام نیک صدا زدن

د- تشویق و تمجید او

43- ........یکی از عوامل گرایش انسانها به یکدیگر است.

الف- محبت    ب- سود     ج- نیاز           د-  احساس

44- امام علی (ع) می فرماید ............. بین مردم از همه نماز ها و روزه ها بهتر است.

الف – احترام    ب- رازداری              ج- بخشش     د- اصلاح

45- این سخن از کیست؟ آنکس که خشم خود را فروبرد در حالیکه می تواند آنرا اعمال کند خداوند قلب او را در قیامت از رضایت خود پر می کند.

الف- امام باقر       ب- امام صادق             ج – امام رضا     د- امام علی

46- انتقام اگر چه حق فرد ستمدیده است .................

الف- همیشه عملی پسندیده نیست      ب- در مواردی می تواند باعث از هم گسیختگی جامعه گردد

ج- الف و ب                              د- هیچکدام

47- یکی از بارز ترین نکات دین اسلام  در روابط اجتماعی چیست؟

الف- وقت شناسی           ب- مودب بودن                ج- بخشش     د- احترم به بزرگترها

48- . دیگران ، مهمترین نشانه دوستی و احترام و ارزش گذاری برای آنان است.

الف- اصلاح    ب- گذشت         ج – مسخره کردن         د- حفظ آبرو

49- کدام گزینه از نبایدها در آداب معاشرت و روابط اجتماعی نمی باشد.

الف- بدبینی               ب- عیب جویی         ج- انتقام جویی     د- وقت شناسی

50- ............. سرچشمه همه ناراحتی های روحی و روانی و موجب اضطراب و نگرانی است .

الف- بدبینی         ب- خوش بینی     ج- واقع بینی            د- هیچکدام

51- ................... بزرگترین مانع همکاری های اجتماعی ، اتحاد و پیوستگی دلهاست.

الف- بدبینی         ب- خوش بینی     ج- واقع بینی            د- هیچکدام

52- در آینه روایات ، توجه به عیوب دیگران و غفلت از لغزشهای خود ، .............برای انسان دانسته شده است.

الف- ضعف                ب- بزرگترین عیب        ج- کوچکترین عیب           د-نقطه قوت

53- این سخن از کیست؟ مومن آینه مومن است که خوبیها و بدیهای خود را در او می بیند .

الف- پیامبر    ب- امام علی        ج – امام صادق          د- امام حسن

54- دانشمندان علوم تربیتی و جامعه شناسان اعتقاد دارند علل عمده ای که افراد لا ابالی دیگران را با القاب زشت می خوانند...

الف- تحقیر طرف مقابل برای تخریب شخصیت او             ب- انتقام به هر دلیل ممکن        

ج-  کسی که توبه کرده و پاک شده به او لقب گذشته را بدهد             د- همه موارد

55- ...............یکی از پست ترین کارهایی است که کسی ممکن است انجام دهد.

الف- انتقام جویی           ب- خندیدن به اشتباهات دیگران           ج- تجسس در زندگی دیگران

د- از خود تعریف کردن

56- کتاب آیین دوست یابی اثر کیست ؟

الف- راسل         ب- دیل کارنگی             ج- کوپر            د- جرج جرداق 

57- قرآن کریم معیار ارزش را در رابطه با پدر و مادر ، ............ قرار داده است .

الف- فروتنی            ب- پرهیز از آزار و اذیت              ج- احسان                       د- همه موارد

58- نیکی به پدر و مادر برتر از .............است .

الف- نماز و روزه           ب- حج و عمره                 ج- جهاد در راه خدا                  د- همه موارد

59- خداوند در این دنیا ...............را کیفر می دهد .

الف- تعدی و ظلم          ب- ناسپاسی به پدر و مادر      ج- الف و ب                           د- رباخواری

60- این سخن از کیست ؟علم یعنی یادآوری، نه یاد دادن

الف- سقراط              ب- افلاطون             ج- ارسطو        د- گالیله 

61-در قرآن کریم بیش از 80 آیه شرط سعادت و نیکبختی انسان را در دست یافتن او به بهشت در چه چیزی می داند ؟

1)اخلاق ،ایمان 2)اخلاق ،عمل دصالح 3)عمل صالح ،عبادت 4)ایمان و عمل صالح

62- چه چیزی عامل اصلی شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای وجودی و مانع از رخوف سستی و افسردگی انسان می شود ؟

1)اخلاق 2)ایمان3)کار4)عبادت

63- کدام گزینه راهکارهای ایجاد انگیزه درر کار را بیان نمی کند ؟

1)خلوص نیت در کار،داشتن روح توکل        2)توجه به ارزشمندی کار،سعی در دوست داشتن کار یافته شده  

3)انجام کار به بهترین نحو ،دیدن جنبه های منفی کار4)پاداش کار را از خدا خواستن ،انجام کار به بهترین نحو

 64-این سخن پیامبر که فرموده اند : بخدا قسم برآوردن حاجتمردم از روزه و اعتکاف یک ماهه بالاتر است . اشاره به کدام یک از راهکارهای ایجاد انگیزه در کار دارد ؟

1)توجه  واهمیت کار     2)توجه به ارزشمندی کار3)داشتن روح توکل     4)انجام کار به بهترین نحو

 65– با توجه به آیه قرآن مبین که میفرماید : " ای بسا شما از چیزی بدتان بیاید د ر حالیکه به سودتان است و ای بسا از چیزی خوشتان بیاید در حالیکه به ضررتان است  " به کدامیک از راهکارهای ایجاد انگیزه در کار برمی گردد ؟

 1)خلوص نیت    2)از وضعیت حال راضی بودن   3)سعی در دوست داشتن کار4)یافتن کار مورد علاقه

66 – کدامیک از راهکارهای ایجاد انگیزه در کار موجب موفقیت در کار و بدنبال آن ایجاد انگیزه مضاعف می شود ؟

1)توجه به اهمیت کار   2)خلوص نیت در کار    3)پاداش کار را از خدا خواستن   4)انجام کار به بهترین نحو

67 – کدامیک از گزینه های ذیل شامل فضائل اخلاقی در کار نمی باشد؟

1)تعهد و تخصص     2)حس مسئولیت پذیری    3)میانه روی در کار     4)حرص خوردن برکار

68 – از نظر حضرت امیر بزرگترین خیانت چیست؟

1)خیانت در حس مسئولیت پذیری    2)خیانت در انضباط کاری   3)خیانت در حقوق دیگران                          4)خیانت به امت و تعدی به امانت

69 – تعریف مربوط به کدام یک از فضایل اخلاقی در کار است : "آراستگی و نظم و ترتیب و پرهیز از هرگونه سستی در کار"

1)داشتن وجدان کاری     2)انضباط کاری3)مسئولیت پذیری             4)مهرورزی

70 _ سخن امام علی (ع) که فرموده است کار هر روز را در همان روز انجام بده زیرا هر روز کار مخصوص به خود را دارد به کدام فضیلت اخلاقی اشاره دارد؟

1)میانه روی در کار     2) انضباط در کار3)تعهد و تخصص در کار       4)مسئولیت پذیری

71- طبق پیام قرآن به پیامبر(ص) که می فرماید به موجب لطف و رحمت الهی بر ایشان نرم دل شدی که اگر تند خو بودی و سخت دل از پیرامونت پراکنده می گشتند منظور کدام فضیلت اخلاقی است؟

1)وجدان کاری 2)مهرورزی3)انضباط کاری           4)مسئولیت پذیری

72- طبق سخنان پیامبر اکرم چه چیزی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است ونیز امام صادق درباره آن میفرمایند بنده آن زمان نزد خدا گرامی تر است که چه چیزی را انجام دهد اشاره به کدام یک از فضائل اخلاقی دارد؟

1)وجدان کاری        2)حفظ حقوق دیگران           3)داشتن وجدان کاری4)دنبال کار حلال بودن

73- چگونه استعدادها و ظرفیتهای انسان شکوفا می گردد ؟

1)عبادت در درگاه خدا            2)بدنبال علم و آگاهی بودن3)کار کردن در چهارچوب  اصول اخلاقی4)فراگیری اخلاقیات

74- با توجه به این سخن از امام معصوم که می فرمایند : برای من سنگ کشی از قله های کوه آسانتر است از منت دیگران را کشیدن به کدام یک از موارد ذیل اشاره دارد ؟

1)حس مسئولیت پذیری            2)کارحلال                3)کار را عار دانستن                                 4)قبول کار خارج از توانایی

75- یکی از تفاوتهای بنیادین انسان با سایر حیوانات چیست وبه چه بخشی از آن بر میگردد؟

1)اخلاق و کاربرد آن   2)غریزه جنسی و آگاهی از آن   3)خوردن و آشامیدن و چگونگی بهره برداری از آن4)غریزه جنسی و نحوه استفاده از آن

76- حیات انسان در جهان ماده به چه مسائلی تاکید دارد؟

1)اخلاق،ثروت،دین و مذهب

2)ثروت ،غریزه جنسی،علم و دانش

3)ثروت،غریزه جنسی،دین و مذهب

4)ثروت ،اخلاق و تهذیب نفس

77- ثروت عامل ........... حیات انسان ، غریزه جنسی باعث.............. حیات انسان و دین باعث ............ حیات انسان می شود ؟

1)استمرار،بقار،جاودانگی

2)جاودانگی،استمرار،بقا

3)بقا،استمرار،جاودانگی

4)نشاط ،استمرار، جاودانگی

78 – چرا حیوانات در استفاده از غرائز خود افراط وتفریط نمیکنند؟

1)آگاهی ذاتی              2)اخلاق                3)عدم اختیار4)عدم توانایی

79- والاترین هنر در اخلاق انجام چه امریست ؟

1)حفظ حقوق دیگران

2)مسئولیت پذیری

3)نیکی به پدر و مادر

4)خدمت گذاری از سر مهرورزی

80- آرامش روحی انسان چگونه حاصل میشود ؟

1)بندگی خدا را انجام دادن

2)نیکی به پدر و مادر

3)نیکی به همسر و فرزندان

4)کسب درآمد حلال برای زندگی

81.یکی از مهمترین دلایل شیوع عادت بد استمناء در پسران چیست؟

الف)گذشتن سن ازدواج                                                                                           ب)بالارفتن امار فساد و فحشا

ج)عدم رعایت اخلاق و مسایل جنسی از سوی پدر و مادر                    د)دوست بد

82.از تفاوت های غریزه ی جنسی با دیگر غرایز جنسی نیست؟

الف)احتیاج به اموزش و تعلیم دارد                                        ب)درصورت برخورد نادرست با ان منجر به بیماری روحی میشود

ج)بر هم زننده ی جامعه                                                          د)احتیاجی به برطرف کردن ان نیست

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی 1390ساعت 17:33  توسط دکتر مرتضایی  |